Činnosti občianskeho združenia

  • pomoc členom občianskeho združenia pri riešení spoločných problémov v rekreačnej oblasti Turecká – Salašky,
  • zabezpečenie spoločného postupu členov občianskeho združenia pri ochrane vodného zdroja v rekreačnej oblasti Turecká – Salašky,
  • zabezpečenie spoločného postupu členov občianskeho združenia pri vytváraní podmienok na využitie vodných čerpadiel,
  • zabezpečenie spoločného postupu členov občianskeho združenia pri ochrane prístupovej cesty do rekreačnej oblasti Turecká – Salašky,
  • ochrana prírody južnej časti národného parku Veľká Fatra,
  • podpora a rozvoj turistického ruchu v lokalite národného parku Veľká Fatra,
  • podporovanie a rozvíjanie outdorových športových aktivít,
  • spolupráca so štátnymi a neštátnymi orgánmi v SR, podpora a participácia na aktivitách iných občianskych združení, nadácií a ďalších mimovládnych organizácií obdobného zamerania, spolupráca s obdobnými organizáciami v zahraničí,
  • vytváranie finančných a materiálnych podmienok pre činnosť občianskeho združenia,
  • realizácia aktivít financovaných z prostriedkov získaných z 2% daní z príjmu fyzických alebo právnických osôb za účelom dosiahnutia cieľov občianského združenia.