Členstvo

Členom občianskeho združenia môže byť každá fyzická osoba a právnická osoba bez ohľadu na štátnu a občiansku príslušnosť, pohlavie, rasu, spoločenské a kultúrne zameranie, náboženské vyznanie alebo zdravotný stav, ktorá súhlasí s poslaním a s cieľmi občianskeho združenia a s jeho stanovami. Za členstvo sa platí členský príspevok, raz ročne, a to spôsobom prevodu na účet občianskeho združenia. Výšku členského príspevku stanovuje každý rok schôdza valného zhromaždenia občianskeho združenia.